Saarelaisten sukuseuran yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste

Saarelaisten Sukuseura noudattaa sukututkimuksessa ja julkaisuissa seuraavaa lainsäädäntöä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
Tietosuojalaki 5.12.2018/1050